ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

អតិថិជនស្មោះត្រង់

អតិថិជនស្មោះត្រង់

អតិថិជនធម្មតាមួយចំនួន

រូបភាពមួយចំនួន

រូបភាពមួយចំនួន

ម៉ាស៊ីនរូបភាពដំណើរការនៅទីតាំងរោងចក្រឃ្លាំង ....


អតិថិជនរបស់យើង

សមិទ្ធផល