ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ប្រព័ន្ធថ្លឹងបញ្ចេញអង្កាម

ប្រព័ន្ធថ្លឹងបញ្ចេញស៊ីម៉ង់ត៍ កាកអាហារសណ្តែក
 
ប្រព័ន្ធថ្លឹងបញ្ចេញស៊ីម៉ង់ត៍ កាកអាហារសណ្តែក
 
 ប្រព័ន្ធថ្លឹងបញ្ចេញអង្កាម
 
 ប្រព័ន្ធថ្លឹងបញ្ចេញអង្កាម
 

សមិទ្ធផល