ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

កាតាឡុកផលិតផល

បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀត

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមានស៊ីឡូពីរ

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមានស៊ីឡូពីរ

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកធូលី

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកធូលី

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកវត្ថុធាតុដើមច្រើនយ៉ាង

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកវត្ថុធាតុដើមច្រើនយ៉ាង

ម៉ាស៊ីនប៉ូមបារស៊ីម៉ង់ត៍

ម៉ាស៊ីនប៉ូមបារស៊ីម៉ង់ត៍

 ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកកាកអាហារសណ្តែក

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកកាកអាហារសណ្តែក


សមិទ្ធផល