ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

កាតាឡុកផលិតផល

ម៉ាស៊ីនប៉ូមបារស៊ីម៉ង់ត៍

ម៉ាស៊ីនប៉ូមបារស៊ីម៉ង់ត៍


សមិទ្ធផល