ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mr Tuấn 0949 601 923 - Mss Nở 081 67 67 880

កាតាឡុកផលិតផល

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអង្កាមម៉ូទ័រអគ្គិសនី

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអង្កាមម៉ូទ័រអគ្គិសនី

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយក

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយក

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអង្កាម ម៉ូទ័រប្រេងម៉ាហ្សុត និងអគ្គិសនី

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអង្កាម ម៉ូទ័រប្រេងម៉ាហ្សុត និងអគ្គិសនី


សមិទ្ធផល