ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ថ្លឹងបក់ (អង្កាម, អាហារ, កាកអាហារសណ្តែក)

ប្រព័ន្ធថ្លឹង និងម៉ាស៊ីនប៉ូមយក (អង្កាម, អាហារ, កាកអាហារសណ្តែក)
ទំហំមូលដ្ឋាន
កម្ពស់ : 3850 mm
ប្រវែង : 1468 mm
ទទឹង : 1318 mm
ធានា៖ 12 ខែ

                               តុល្យភាពហរិញ្ញវត្ថុនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាហារ
 
   
   
   
   

សមិទ្ធផល