ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកអង្កាមម៉ូទ័រអគ្គិសនី

សមត្ថភាព: 2 តោន - 10 តោន / ម៉ោង
ចម្ងាយ: 10 - 300 ម
បច្ចេកវិទ្យា:បច្ចេកវិទ្យាស៊ីឡូកក
ម៉ូតូអគ្គិសនី
ការធានា: 12 ខែ

      
  IMAGE
   
 
VIDEO 


   
CUSTOMERS 
 

សមិទ្ធផល