ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

រ៉ូតារីអនុភាពតូច

Rotary 01 - ទំហំតូច
ទំហំ: ប្រវែង 380mm x ទទឹង 350mm x កម្ពស់ 370mm
សំបករ៉ូតារីបានធ្វើពីដែកស្មិត មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងភាពសំណឹក
ការធានា 12 ខែ


សមិទ្ធផល