ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

ត្រើយធារាសាស្ត្រ

ត្រើយធារាសាស្ត្រមានសមត្ថភាពថ្លឹងទម្ងន់ប្រមាណ 10 តោន
ប្រវែងមូរខ្សែកាប 130m
មុខកាត់ខ្សែកាប 14mm -20 mm
ល្បឿនរមូរ 14-38 Rpm
ពលានុភាពម៉ូទ័រ 15 HP


សមិទ្ធផល