Hệ thống máy tro, được lắp đặt tại CTY TNHH NĂNG LƯỢNG TRÍ VIỆT