The lotus flowers in Hong Ngu district – Anh Do Thanh Do, the author of the vacuum cleaner blows bulk materials to the cement ship unloader

Những đóa sen vùng Hồng Ngự -Anh Đỗ Thanh Đô tác giả máy hút thổi nguyên liệu rời đến hệ thống cần cẩu vít tải hút xi măng