Anh Đỗ Thanh Đô đạt giải B hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh về sản phẩm Hệ thống cần cẩu vít tải 2016-2017

Anh Đỗ Thanh Đô đạt giải B hội thi sáng tạo kỹ thuật về sản phẩm Hệ thống cần cẩu vít tải

Sáng tạo kỹ thuật là một trong những hoạt động luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (Liên hiệp Hội) chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật là nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 13 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, với tổng số 741 giải pháp dự thi chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; Cơ khí tự động hóa; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Nông lâm ngư nghiệp; Tài nguyên môi trường… Hội thi đã thu hút được nhiều tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nông dân… tham gia.

Qua Hội thi,Anh Đỗ Thanh Đô đạt giải B hội thi sáng tạo kỹ thuật về  “sản phẩm Hệ thống cần cẩu vít tải “.